Papieź Franciszek, Audiencja Jubileuszowa Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia

2016-10-26 Vatican.va

udienza giubilare 12 novembre

GIUBILEO STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIA

PAPA FRANCESCO

UDIENZA GIUBILARE

Sabato, 12 novembre 2016

[Multimedia]

 

 

Speaker: [Drodzy bracia i siostry, w tej ostatniej audiencji jubileuszowej chciałbym przedstawić ważny aspekt miłosierdzia: włączanie. Bóg w swoim planie miłości nie chce nikogo wykluczać, ale wszystkich włączyć, tzn. uczynić nas swymi dziećmi, członkami swego Ciała, którym jest Kościół. Pan Jezus kieruje prawdziwie powszechną zachętę: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię” (Mt 11,28). Jest to wezwanie skierowane do każdego z nas, ponieważ misją Jezusa jest objawienie miłości Ojca wszystkim. Jego ramiona rozpostarte na krzyżu ukazują, że nikt nie jest wykluczony z Jego miłości i Jego miłosierdzia. Wszyscy potrzebujemy Bożego przebaczenia. Dlatego i my nigdy nikogo nie wykluczajmy, nie klasyfikujmy innych ludzi na podstawie statusu społecznego, przynależności językowej, czy religijnej. Spotykając ludzi pamiętajmy, że przed nami zawsze staje osoba, nasz brat, siostra; w nich mamy rozpoznać Chrystusa, mamy pokochać ich tak, jak kocha Bóg.]

Santo Padre:

Saluto cordialmente i Polacchi qui presenti. Domani, per iniziativa dell’Associazione Aiuto alla Chiesa che Soffre, in Polonia verrà celebrata la Giornata di Solidarietà con la Chiesa Perseguitata. Le inquietanti e dolorose circostanze attuali ci spingono a sostenere con preghiera fervida e con l’aiuto concreto i nostri fratelli che vivono nell’Iraq e negli altri paesi del Medio Oriente. Innalziamo a Dio la supplica affinché nessuno nel mondo sia escluso dalla società per motivi di religione, di cultura o di razza. Che tutte le nazioni, rispettando la libertà di ogni uomo, formino una società come una grande famiglia di fratelli e sorelle viventi nella giustizia, nella solidarietà e nella pace. Benedico di cuore tutti voi e i vostri connazionali.

Speaker: [Witam serdecznie obecnych tu Polaków. Jutro, z inicjatywy Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie, będziecie obchodzili w Polsce Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Aktualne, alarmujące i bolesne wydarzenia przynaglają nas, by żarliwą modlitwą i konkretną pomocą wspierać naszych braci żyjących w Iraku i w innych krajach Bliskiego Wschodu. Prośmy Boga, by nikt w świecie nie był wykluczany ze społeczności z motywów religijnych, kulturowych, czy rasowych. Niech wszystkie narody, szanując wolność każdego człowieka, kształtują wspólnotę ludzką, jako wielką rodzinę braci i sióstr żyjących w sprawiedliwości, solidarności i pokoju. Wam wszystkim i waszym Rodakom z serca błogosławię.]